Les masies aïllades han estat durant segles exemple d’autosuficiència però, amb l’arribada de serveis com les xarxes d’aigua potable i electricitat o els sistemes de sanejament, les coses han canviat. Sovint el subministrament a nuclis petits o masies aïllades és molt més complicat i, quan s’aconsegueix, més car. És per això que el projecte Masovera ha editat la “Guia de la masia sostenible” que ofereix consells per obtenir habitatges més sostenibles i reduir la dependència de serveis externs.

Els consells es divideixen en quatre apartats: energia, aigua, residus i habitabilitat, salut i medi ambient.
Energia

Antigament la dificultat d’accedir a fonts d’energia feia que es les masies es construïssin de manera que es pogués aprofitar al màxim la llum i la calor
. Amb els anys i l’accés a altes fonts d’energia aquesta arquitectura tradicional s’ha oblidat. Aquest fet sumat a la presència cada cop més gran d’electrodomèstics ens fa més dependents dels subministraments externs i combustibles.

Una primera mesura d’estalvi és un bon aïllament, evitar pèrdues d’energia de manera que amb menys aportació externa puguem mantenir la temperatura. Si a més està ben orientada es pot aprofitar l’energia del sol per escalfar-la.

Tenir en compte la mida i orientació de les finestres, els tendals o la ventilació a l’hora de construir un edifici o de fer reformes és una mesura passiva d’estalvi energètic. Ens pot ajudar a emmagatzemar o a alliberar-nos de la calor exterior.

A més de les mesures en la construcció, la manera com s’utilitzen els electrodomèstics és important. Tenir bons hàbits i utilitzar electrodomèstics de baix consum ajuda a l’estalvi energètic que es transforma en estalvi econòmic.

Un altre punt a tenir en compte és l’ús d’energies alternatives. La solar fotovoltaica és una energia neta i molt competitiva en masies que, si es troben prop de la xarxa elèctrica poden vendre la que no necessitin. La solar tèrmica permet obtenir tota l’aigua calenta necessària en un habitatge mitjà reduint molt el consum ja que és un dels principals consums energètics. La minieòlica també és molt útil en habitatges aïllats, encara no està gaire estesa però els nous reglaments i els avenços tècnics fan possible un gran desenvolupament. Una altra font d’energia a tenir en compte és la biomassa, que consisteix a aprofitar la matèria orgànica per fer-ne combustible o per climatitzar. I per últim recomanen l’aprofitament de l’energia geotèrmica, que és l’energia procedent de la radiació solar que s’acumula al subsòl el sistema de climatització que consumeix més i el més constant, ja que no depèn de condicions climatològiques.
Aigua

Pel que fa l’aigua les masies tenen un problema afegit, les dificultats de fer-hi arribar la xarxa pública. La primera mesura evident és l’estalvi d’aigua a través de bons hàbits i dispositius pensats per aquesta finalitat. Tot i que l’accés a l’aigua cada cop és més fàcil a les masies cal tenir en compte que l’aigua potable és un bé escàs.

També es recomana la recollida de les aigües pluvials, que es poden fer servir per la rentadora, el rentaplats, el vàter o per regar i, amb un tractament adequat, fins i tot pel consum humà. També es poden aprofitar les aigües grises, provinents de la cuina, la rentadora i el bany. Normalment es consideren aigües residuals però amb un tractament adequat es poden fer servir per usos no potables reduint el consum fins un 25 per cent. També es pot instal·lar un sistema de depuració d’aigües residuals, que en un entorn urbà fan el clavegueram i les depuradores, per fer que aquestes aigües que l’ús ha fet contaminants deixin de ser-ho.
Residus

Cada cop generem més residus, i l’aïllament de les masies fa que sigui més complicat gestionar-ne la recollida. Per això és particularment important reduir els residus que es generen. En una masia és fàcil reduir al fracció orgànica si s’autogenera una part dels aliments i es fa compost amb els residus orgànics.
Habitabilitat, salut i medi ambient

Els materials i la manera com està fet un edifici també el pot fer més sostenible i, a més a més, tenir una influència positiva en la nostra salut i qualitat de vida. En la tria de materials a vegades la solució respectuosa amb el medi ambient és més cara, però el fet que aquests materials tinguin cada cop més bona fama fa que n’hi hagi de més variats i assequibles.

Per saber si un material és sostenible cal fixar-se en la despesa energètica que es genera al fabricar-lo, que no sigui contaminant, que sigui reciclable o reutilitzable i produït en una zona propera.

En resum, tots aquests consells van dirigits a aconseguir un edifici saludable, que és aquell que, seguint tots aquests consells, aconsegueix un edifici amb el menor impacte ambiental possible i on els seus habitants visquin amb el màxim confort.
Què és Masovera

El projecte de cooperació interterritorial MASOVERA (Masies Sostenibles, Viure en Explotacions Rurals Aïllades) es desenvolupa en el marc del programa LEADER 2007-2013, i dins de l’àmbit de la cooperació estatal, , finançat pel Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM) a través de la Direcció General de Desenvolupament Sostenible del Medi Rural.
Sota el títol de MASOVERA, aquest projecte de cooperació compta,  amb la participació de 6 grups Leader  d’Andalusia, Aragó, Galícia, Cantàbria, Catalunya i Múrcia. Té com objectiu conèixer la situació actual de la població que habita en explotacions rurals aïllades, amb la finalitat de millorar la seva qualitat de vida, mitjançant el desenvolupament sostenible.